Klachtenregeling

MijDienst is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening de mogelijkheid te geven om dit voor te leggen aan een onafhankelijk klachtenfunctionaris. MijDienst is aangesloten bij branchevereniging SPOT, die voor haar leden de klachtenafhandeling collectief georganiseerd heeft door de inzet van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Hierdoor kan MijDienst snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen aan hun cliënten. De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten van financiële aard of op klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorgverlening in de zin van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze worden dan ook niet in behandeling genomen. De klachtenafhandeling is voor de klager kosteloos. Mocht u ervoor kiezen om een adviseur te betrekken bij uw klacht, dan zijn deze kosten voor u.

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de beklaagde bevredigende oplossing. Er wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om de klacht te bespreken. In eerste instantie wordt geprobeerd om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin alle partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun standpunten nader toe te lichten en te bespreken welke mogelijke oplossingen er zijn.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en spreekt geen oordeel uit over de klacht. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris advies uit. Het advies bevat aanbevelingen aan de beklaagde en/of klager om de klacht op te lossen en in de toekomst dergelijke klachten te voorkomen. Meer informatie over de procedure van het indienen en de afhandeling van een klacht kunt u lezen in het klachtenreglement.

Hieronder treft u de knop naar de klachtenregeling.

Klachtenregeling