1 Wat is mentorschap? 

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (nietfinanciële) zaken van deze persoon regelt

De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen

2 Wat doet een mentor? 

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen
 • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken

3 Persoonlijke zaken die u regelt 

U heeft onder meer de volgende taken

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat u weet hoe het met de betrokkene gaat
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. En erop toezien dat zij zich aan hun afspraken houden
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen. 

U kunt de rechter raadplegen bij ingrijpende situaties

1 Taken & Verantwoordelijkheden Mentorschap 

 • Een vertrouwensband tot stand brengen met de betrokkene en zijn omgeving.
 • Inventariseren van de persoonlijke achtergronden wensen bij zorgverlening en de wil van betrokkene bijvoorbeeld na overlijden
 • Het mede beslissen of een cliënt nog wilsbekwaam is
 • Het bevorderen van het zelfstandig nemen van beslissingen door betrokkene.
 • Advies uitbrengen aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Het belang van Client vóór het belang van de omgeving stellen;
 • Toezicht en controle houden op kwaliteit van de zorg die verleend wordt;
 • Respecteren van godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond
 • Informatieverschaffing aan betrokkene, zorgverleners en belanghebbenden;
 • Nemen van beslissingen dan wel instemmen met zorgplannen;
 • Zich bij regelmaat op de hoogte stellen van het wel en wee van betrokkene;
 • Verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang, op grond van medische noodzakelijkheid;
 • Dossiervorming en leveren van rapportage van verrichte handelingen, genomen beslissingen, van werkzaamheden, tijdsinvestering en gemaakte kosten;
 • Betrokkene bij de gemeente in aanmerking brengen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap;
 • Bezwaar en beroepsprocedures opstarten tegen overheden, bestuurders; Verantwoording afleggen aan de kantonrechter
 • Bij afwezigheid overdragen van bevoegdheden, achterlaten van passende zorginstructie voor zorgverleners

2 Bevoegdheden 

 • Vertegenwoordigende rol en plaatsvervangend optreden:
 • Het treffen van omgangsregeling met familie, vrienden, etc. van betrokkene:
 • Ter bescherming procedure starten bij de Voorzieningenrechter